Algemene voorwaarden Stoersnoer.nl

Kleurverschil

Ondanks dat we ons uiterste best doen om productfoto's te maken die de kleuren van de snoeren zo realistisch mogelijk weergeven, kan het voorkomen dat de kleuren in het echt afwijken van de foto's op de site. Dit is derhalve geen argument om de snoeren terug te sturen.

 

Garantieperiode

Op de producten van Stoersnoer zit 1 jaar garantie op fabricagefouten. Stoersnoer garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Eventuele verzendkosten naar Stoersnoer worden niet vergoed.

Wij geven de garantie dat gloeilampen werken bij aankomst. Wij kunnen helaas geen garantie geven op de levensduur aangezien dit van vele factoren afhankelijk is.

 

Garantie-uitsluitingen

In onderstaande situaties vervalt het recht op garantie:
- Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;
- Als de datum op de pakbon/factuur gewijzigd danwel onleesbaar is;
- Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
- Breuk of schades welke niet onmiddellijk na aankomst pakket gemeld zijn;
- Bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
- Als u Stoersnoer niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
- Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

Stoersnoer geeft geen adviezen over installatie en kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, aan personen of objecten welke voortkomt uit installatie of gebruik van haar producten.

 

Klachtenregeling

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een verschil van inzicht ontstaat tussen u als klant en Stoersnoer. Dit kan een klacht zijn en uit een klacht kan een geschil ontstaan.
Een klacht van u kan een leermoment voor ons zijn.

Mocht u niet tevreden zijn en een klacht willen indienen vragen wij u onderstaande procedure te volgen:

1. Een klacht dient schriftelijk of per email ingediend te worden bij Stoersnoer: info@stoersnoer.nl
2. De klacht dient minimaal naam adres, woonplaats en telefoonnummer te bevatten.
3. Daarnaast dient bij de klacht relevante informatie te bevatten. Hieronder wordt verstaan: Het artikelnummer van een product bij een klacht over een product. Een factuurnummer bij een klacht over een factuur en een ordernummer bij een klacht over een order.
4. Wanneer de gegevens bij punt 2 en 3 niet verstrekt worden kan de klacht niet in behandeling genomen worden totdat deze gegevens verstrekt zijn.
5. In behandeling genomen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord.
6. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Alle gegevens op deze website zijn eigendom van Stoersnoer, onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoersnoer, materiaal dat zich op de Stoersnoer websites bevindt, of dat op een met de Stoersnoer websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.